بدنه اصلیلیست اعضای هیات علمی گروه مهندسی پلیمر

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه

1

دکتر رضا درویشی

مهندسی پلیمر

استادیار

2

دکتر سلیمان مصلح

مهندسی شیمی

استادیار

 

لیست اعضای هیات علمی گروه شیمی کاربردی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه

1

دکتر مصدق کشاورز

شیمی آلی

استادیار

2

دکتر محمدحسین احمدی ازغندی

شیمی تجزیه

استادیار

3

دکتر آذر اسدی

شیمی کاربردی

استادیار

4

دکتر اسماعیل پاکیزه

فیزیک

استادیار

5

دکتر امیر ویسی

ریاضی

استادیار

 

لیست اعضای هیات علمی گروه مکانیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه

1

دکتر هاجر مقدس

مهندسی مکانیک

استادیار

2

دکتر سعید قبادپوری

مهندسی مکانیک

استادیار